Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Publiczne Przedszkole w Żabnie

REKRUTACJA

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Żabnie

ogłasza nabór do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

Wnioski można odebrać osobiście w budynku przedszkola 
(ul. Jagiełły 12, Żabno)

lub pobrać ze strony internetowej w zakładce „Rekrutacja”

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola w Żabnie przygotowano w oparciu o:

 • zapisy ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2022 r. poz. 2431)
 • Uchwały Nr XXV/329/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabno
 • Zarządzenia Nr 13a/24 Burmistrza Żabna z dnia 25 stycznia 2024r. w sprawie ustalenia terminu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2024/2025 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Żabno jest organem prowadzącym. 

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA NOWY ROK SZKOLNY w tym przedszkolu. Deklaracje te należy złożyć w przedszkolu w terminie do 16 lutego 2024r. Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu od dnia 1 września nowego roku szkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.

 1. Naborem na nowy rok szkolny objęte są:
  - Dzieci w wieku od 3 do 6 lat
  - Dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.
 2. Dzieci, które ukończyły 2,5 roku mogą być przyjęte do przedszkola tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 3. Wniosek o przyjęcie do przedszkola można złożyć do nie więcej niż 3 wybranych przedszkoli. We wniosku, o przyjęcie do przedszkola, określa się kolejność wybranych przedszkoli, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
 4. Do wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych.
 5. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkujących na obszarze Gminy Żabno.
 6. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt. 7, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

I      ETAP REKRUTACJI

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci);
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość.

II        ETAP REKRUTACJI

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria naboru wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria, określone przez organ prowadzący.
 2. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 

L.p.

Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego

Punkty

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1.

Dziecko ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

10 pkt

Oświadczenie rodzica/rodziców (prawnego opiekuna/prawnych opiekunów)

2.

Oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka pracują zawodowo, prowadzą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne lub pobierają naukę w systemie dziennym.

 Kryterium stosuje się również w stosunku do rodzica / prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko.

5 pkt

Oświadczenie rodzica/rodziców (prawnego opiekuna/prawnych opiekunów) o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub pobieraniu nauki w systemie dziennym.

3.

Rodzeństwo dziecka pobiera naukę w przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub w szkole w której funkcjonuje oddział przedszkolny.

4 pkt

Oświadczenie rodzica/rodziców (prawnego opiekuna/prawnych opiekunów)

4.

Przedszkole/oddział przedszkolny znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania dziecka

3 pkt

Oświadczenie rodzica/rodziców (prawnego opiekuna/prawnych opiekunów)

 

 

 1. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Żabno mogą być przyjęci do publicznego przedszkola na terenie naszej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w obu etapach rekrutacji, dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Żabno przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne według kryteriów I i II etapu rekrutacji.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE PRZEZ  KANDYDATA  KRYTERIÓW  REKRUTACYJNYCH, DOŁĄCZONE  DO WNIOSKU

W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych niezbędne jest złożenie przez rodzica stosownych dokumentów.

I     ETAP REKRUTACJI

 1. Oświadczenie o wielodzietności kandydata zawierające klauzulę; „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”;
 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, lub inne równoważne;
 3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem potwierdzone odpowiednio (jeśli dotyczy); prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego orzekającym rozwód lub separację, aktem zgonu;
 4. Dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 poz. 135 ze zmianami).

W celu potwierdzenia w/w kryteriów należy złożyć kopię poświadczoną notarialnie albo urzędowo zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica.

II        ETAP REKRUTACJI

W celu potwierdzenia przez kandydata kryteriów określonych w drugim etapie postępowania, należy złożyć odpowiednie oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

TRYB ODWOŁAWCZY 

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor publicznego przedszkola, rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny